Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

 

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Garanti Belgesi için Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler
1. Bakanlıkça bastırılmış Satış sonrası hizmet yeterlilik Belgesi (3 adet)
2. Servis istasyonlarının dökümü gösterir liste Firma sirkülerine göre teslim ve imzaya yetkili kişi veya kişilerce imzalanacaktır. Burada belirtilen servis adresleri T.S.E. Hizmet Yeterlilik Belgelerindeki “hizmet yeri adresleri” ile aynı olacaktır.(3 adet)
3. Servis istasyonlarının ; imal ve/veya ithal edilen ürün veya ürün grubu için hazırlanan standarda veya teknik kriterlere uygun olduğunu gösterir T.S.E.’den alınan belge aslı
4. İthalatçı/ imalatçı ile servis hizmetini veren gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşme aslı (servis istasyonunun ithalatçı/imalatçının kendisine ait olması durumunda böyle bir sözleşme yapılmasına gerek yoktur.)
5. İmalatçı veya ithalatçıların imza sirküleri aslı

Dikkat Edilecek Hususlar

1. Belge üzerindeki adresin merkez adresi olması gerekmektedir.
2. Satış Sonrası Servis Hizmetleri Belgesi “Belge no” , “Belge tarih” ve “Vize” bölümleri hariç olmak üzere firma adına eksiksiz doldurulacaktır. Verilen Hizmet kapsamı bölümüne T.S.E. tarafından düzenlenen belge ve yazıdaki kapsam aynen yazılacaktır.
3. T.S.E. Hizmet Yeterlilik Belgelerinin vizeleri başvuru tarihi itibariyle geçerli ve noter onaylı olmalıdır. T.S.E standardı veya kriteri dilekçede belirtilen ürün grubuna uygun olmalıdır.
4. İmalatçı veya ithalatçı ile servis istasyonu arasında yapılacak sözleşmeler 40077 sayılı Kanuna uygun olarak hazırlanmalı, sözleşme metinlerinin her sayfası taraflarca paraflandıktan sonra tarih atılarak imzalanmalıdır.
5. İthalatçı/imalatçı ile servis istasyonu arasında yapılacak sözleşmelerde aşağıda yazılı metine aynen yer verilecektir.

“İşbu sözleşme ile taraflar , 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu “Kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Tebliğden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak tüketicilere karşı, müştereken ve müteselsilsen sorumlu olduklarını kabul ederler. 
E-Bültenimize katılın yeniliklerden haberdar olun

Çalışıyor...
   
Ana Sayfa  •  Hizmetlerimiz  •  Hukuk  •  Sıkça Sorulan Sorular  •  Evraklar - Formlar  •  İletişim  •  HDF DANIŞMANLIK © 2019
Bizimişimiz